รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2563 21:20:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ตล. 007/2563
  
    
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563


เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2562
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนา  เรียนเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. มีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
โดยแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ย คือพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 186.37 
ล้านบาท ซึ่งในงวดเดียวกันของปี 2561 มีผลขาดกำไรสุทธิจำนวน 74.89 ล้านบาท มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี
2561 จำนวน 261.26 ล้านบาท มีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 20 โดยมีสาเหตุดังนี้
       หน่วย : ล้านบาท
   2562  2561  เพิ่ม(ลด)  %เพิ่ม(ลด)
รายได้จากการขายและบริการ  642.23   521.05   121.18   23.26
ต้นทุนขายและบริการ  582.33   445.32   137.01   30.77
กำไรขั้นต้น  59.90   75.73   (15.83)  (20.90)
รายได้อื่น  134.57   303.38   (168.81)  (55.64)
ค่าใช้จ่าย  379.77   304.29   75.48   24.81
ต้นทุนทางการเงิน  1.33   0.14   1.19   850.00
รายได้ภาษีเงินได้  260.00   204.00   56.00   27.45
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด  (186.37)  74.89   (261.26)  (348.86)

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ไตรมาสปี2562 มีจำนวน 642.23 ล้านบาท 
เมื่อเทียบงวดเดียวกันปี 2561 มีจำนวน 521.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 121.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
 23.26 โดยมีสาเหตุดังนี้
1.  รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีจำนวน 489.37 ล้านบาท ในปี 2561 มีจำนวน 399.82 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจำนวน 89.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.40 โดยมีสาเหตุหลักคือการขายบ้านเดี่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้น
2.  รายได้กิจการโรงแรมและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 มีจำนวน 131.41 ล้านบาท ในปี2561มีจำนวน 
100.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2561 จำนวน 30.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.46
เนื่องจากโรงแรมที่เชียงใหม่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและบริษัทย่อยได้เปิดบริการโรงแรมเอลิกซ์
ซอยศูนย์วิจัย และโรงแรมที่เกาะเต่า จึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3.  รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยปี2562 มีจำนวน 134.57 ล้านบาท ในปี 2561 มีจำนวน 303.38 ล้านบาท 
ลดลงจำนวน 172.81 ล้านบาทจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 56.96 มีสาเหตุหลักคือในปี 2561
บริษัทย่อยมีการรับรู้รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ และในปี 2562
บริษัทฯมีรายได้ดอกเบี้ยรับที่ลดลง
4.   ต้นทุนขายและบริการปี2562 มีจำนวน 582.33 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี2561 มีจำนวน 445.32 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 137.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.77 เนื่องจากในปี2562
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เทียบกับยอดขายมีอัตราร้อยละ 75.99 ในปี2561
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เทียบกับยอดขายมีอัตราร้อยละ 68.58
5.  กำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 มีจำนวน 59.90 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 
2561 มีจำนวน 75.73 ล้านบาทลดลงจำนวน 15.83 ล้านบาท ร้อยละ 20.90 เนื่องจากในปี2562
บริษัทฯมียอดขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2561
เนื่องจากบริษัทมีการจัดโปรเพื่อกระตุ้นยอดขายในภาวะเศรษฐกิจซบเซา
6.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมในปี2562 มีจำนวน 334.45 ล้านบาทในงวดเดียวกันปี 2561 มีจำนวน 266.60 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 67.84 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.45
เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น
7.  รายได้ทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 มีจำนวน 0.26 ล้านบาท ในงวดเดียวกันปี 2561 มีจำนวน 0.21
 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2..81

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 186.37 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)      (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
      กรรมการ              กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้