รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2563 21:19:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน(BE)และเงินให้กู้ยืม
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 006/2563        
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน (BE)และเงินให้กู้ยืม

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ขอรายงานการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (BE) และเงินให้กู้ยืม  
โดยมีรายละเอียดในการลงทุนดังต่อไปนี้

ลำดับที่  ผู้ออกตั๋ว/สัญญาเงินกู้  เลขที่ตั๋ว  วันที่ออก  วันครบกำหนด  อัตราดอกเบี้ย  ยอดเงิน
1  บจก.กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  สัญญาเงินกู้     31-มี.ค.-63  6  412,144,693.51
2  บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN001/2020  31-ธ.ค.-62  31-มี.ค.-63  6.5  420,376,984.22
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN002/2020  31-ธ.ค.-62  31-มี.ค.-63  6.5    
254,646,797.01
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN003/2020  31-ธ.ค.-62  31-มี.ค.-63  6.5      
59,527,822.67
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN004/2020  31-ธ.ค.-62  31-มี.ค.-63  6.5      
96,579,142.41
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN005/2020  31-ธ.ค.-62  31-มี.ค.-63  6.5      
85,674,592.00
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN006/2020  31-ธ.ค.-62  31-มี.ค.-63  6.5      
75,296,505.00
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN007/2020  31-ธ.ค.-62  31-มี.ค.-63  6.5      
69,762,134.47
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN008/2020  31-ธ.ค.-62  31-มี.ค.-63  6.5      
10,296,032.72
            1,484,304,704.01
โดยผลตอบแทนจากการฝากตั๋วแลกและเงินให้กู้ยืมเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ  บริษัท   ผลตอบแทน
1  บจก.กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  69,081,938.38
2  บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์*  12,899,136.97
3  บมจ.วินเทจ วิศวกรรม*  16,716,725.95
4  บจ.แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง  134,401,237.05
5  บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค*  7,147,894.28
   รวม  240,246,932.63

*ทั้งนี้ บมจ.ไทยฟิลาเทกซ์ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม และ บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค 
ไม่มีภาระหนี้สินกับบริษัท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไปขอแสดงความนับถือ


 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง )       (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
       กรรมการ                กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้