รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2563 20:39:00
หัวข้อข่าว
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัทย่อย: S Investment and Management (BVI) Ltd.
ทุนจดทะเบียน:  5,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
ดอลล่าร์สหรัฐ
ทุนชำระแล้ว: 1 ดอลล่าร์สหรัฐ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น: S Hotel and Resorts Inter Co.,Ltd. (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99) 
ถือหุ้นร้อยละ 100
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง: เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:  Tortola Pier Park, Building 1, Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands
แหล่งเงินทุนที่ใช้: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่นี้ไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
โดยคำนวณขนาดรายการสูงสุดจากเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่
31ธันวาคม 2562 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)
หากรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน 
ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สะสมไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นดังกล่าวต่อตลาดหล
ักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ./ป. 11-00 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560
(รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้