รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2563 18:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563, การจ่ายเงินปันผล, การออกหุ้นกู้ และการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
หลักทรัพย์
ROJNA
แหล่งข่าว
ROJNA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม 
กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 07 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 05 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

11.  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อกรรมการ ดังนี้ คือ
      1.  นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    2.   นายดิเรก  วินิชบุตร  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    3.   นายยาซูชิ  ทาเคซาว่า  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
                    
12.  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อกรรมการ ดังนี้ คือ
      1.  นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    2.   นายดิเรก  วินิชบุตร  กรรมการบริหารความเสี่ยง
    3.   นายจิระพงษ์  วินิชบุตร  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้