รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2563 18:24:00
หัวข้อข่าว
งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
CPH
แหล่งข่าว
CPH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 16 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - -พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
-พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
-พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ตรวจสอบแล้ว
-พิจารณาอนุมัติเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
-พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2563
สถานที่ประชุม                     : บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้