รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2563 18:06:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายปันผล
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 02 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
หมายเหตุ                      :


ที่ SCO 009/2563

           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง  ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" 
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 14.30 -
16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท อาคาร A ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.  พิจารณาเรื่องที่จำเป็นเพื่อเสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563
1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562
    มติคณะกรรมการ
    เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับรองรายงานการประชุม
1.2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2562
    มติคณะกรรมการ
    เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ
1.3 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562
   มติคณะกรรมการ
   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ          
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
1.4 การจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
   มติคณะกรรมการ
   
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,000,000
บาท (หนึ่งร้อยหกสองล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2563
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว 
ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีก่อน
    1.5 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
      มติคณะกรรมการ
   รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ได้แก่ (1) 
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (2) นายประวิตร ฉัตตะละดา และ (3) นายสุวิช สุวรุจิพร
โดยเห็นควรเสนอบุคคลทั้งสามท่านให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบ
ริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ทั้งนี้ บุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อีกทั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
สำหรับนายประวิตร ฉัตตะละดา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 25 ปีแล้ว
หากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งคราว
จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นรวมเป็น 28 ปี ทั้งนี้
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทร
ัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี
ครั้งที่ 25/2563 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 แล้ว
ซึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้
1.6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
   มติคณะกรรมการ
  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2563
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
บำเหน็จกรรมการ           ไม่เกิน    2,700,000  บาท/ปี
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    จำนวน      22,000  บาท/คน/ครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ    จำนวน     130,000  บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ  จำนวน     100,000  บาท/ไตรมาส
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร         จำนวน      14,000  บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร            จำนวน      14,000  บาท/คน/ครั้งการประชุม
           ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย 
งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะ             ประธาน          กรรมการ/อนุกรรมการ
  อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน  17,000 บาท/คน/ครั้ง   12,000 บาท/คน/ครั้ง
  อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี         17,000 บาท/คน/ครั้ง   12,000 บาท/คน/ครั้ง
  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง         17,000 บาท/คน/ครั้ง   12,000 บาท/คน/ครั้ง
  อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   17,000 บาท/คน/ครั้ง   12,000 บาท/คน/ครั้ง
  ผลประโยชน์อื่นใด
  -ไม่มี-

1.7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
   มติคณะกรรมการ
   เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งคุณวิลาสินี กฤษณามระ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ           คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือคุณกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210
และ/หรือคุณนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 แห่งบริษัท บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 1,280,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,380,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 2,660,000 บาท
 (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

2.  กำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
2.1  กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา           
10.00 นาฬิกา ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร G ชั้น 2 เลขที่
400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1)  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562
(2)  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2562
(3)  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(4)  พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
(5)  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
(6)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
(7)  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
(8)  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

    2.2   ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผล 
ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             ขอแสดงความนับถือ
  
            สุเมตตา จิตต์ศิริผล

             (นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
             เลขานุการบริษัท
                               บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 (มหาชน)ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 02-089-4124, 02-089-4213
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 12 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.45
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 30 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :


ที่ SCO 009/2563

           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง  ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" 
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 14.30 -
16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท อาคาร A ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.  พิจารณาเรื่องที่จำเป็นเพื่อเสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563
1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562
    มติคณะกรรมการ
    เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับรองรายงานการประชุม
1.2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2562
    มติคณะกรรมการ
    เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ
1.3 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562
   มติคณะกรรมการ
   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ          
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
1.4 การจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
   มติคณะกรรมการ
   
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,000,000
บาท (หนึ่งร้อยหกสองล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2563
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว 
ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีก่อน
    1.5 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
      มติคณะกรรมการ
   รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ได้แก่ (1) 
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (2) นายประวิตร ฉัตตะละดา และ (3) นายสุวิช สุวรุจิพร
โดยเห็นควรเสนอบุคคลทั้งสามท่านให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบ
ริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ทั้งนี้ บุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อีกทั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
สำหรับนายประวิตร ฉัตตะละดา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 25 ปีแล้ว
หากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งคราว
จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นรวมเป็น 28 ปี ทั้งนี้
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทร
ัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี
ครั้งที่ 25/2563 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 แล้ว
ซึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้
1.6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
   มติคณะกรรมการ
  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2563
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
บำเหน็จกรรมการ           ไม่เกิน    2,700,000  บาท/ปี
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    จำนวน      22,000  บาท/คน/ครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ    จำนวน     130,000  บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ  จำนวน     100,000  บาท/ไตรมาส
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร         จำนวน      14,000  บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร            จำนวน      14,000  บาท/คน/ครั้งการประชุม
           ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย 
งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะ             ประธาน          กรรมการ/อนุกรรมการ
  อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน  17,000 บาท/คน/ครั้ง   12,000 บาท/คน/ครั้ง
  อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี         17,000 บาท/คน/ครั้ง   12,000 บาท/คน/ครั้ง
  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง         17,000 บาท/คน/ครั้ง   12,000 บาท/คน/ครั้ง
  อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   17,000 บาท/คน/ครั้ง   12,000 บาท/คน/ครั้ง
  ผลประโยชน์อื่นใด
  -ไม่มี-

1.7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
   มติคณะกรรมการ
   เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งคุณวิลาสินี กฤษณามระ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ           คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือคุณกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210
และ/หรือคุณนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 แห่งบริษัท บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 1,280,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,380,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 2,660,000 บาท
 (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

2.  กำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
2.1  กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา           
10.00 นาฬิกา ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร G ชั้น 2 เลขที่
400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1)  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562
(2)  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2562
(3)  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(4)  พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
(5)  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
(6)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
(7)  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
(8)  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

    2.2   ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผล 
ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             ขอแสดงความนับถือ
  
            สุเมตตา จิตต์ศิริผล

             (นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
             เลขานุการบริษัท
                               บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 (มหาชน)ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 02-089-4124, 02-089-4213
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้