รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2563 13:20:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
27 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส 021/2563 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคือคลังสินค้า (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ปี 2562 มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 13.65 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีกำไรจำนวน 39.90 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 134.22
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากในปี 2562
กองทรัสต์มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 47.36 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีขาดทุนจำนวน 1.79 ล้านบาท จากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ปรับลดลงจากที่ประมาณ
 43 บาทต่อปอนด์ในปี 2561 มาอยู่ที่ประมาณ 39 บาทต่อปอนด์ในปี 2562

ปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 42.75 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 50.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
14.69 เนื่องจากรายได้จากเงินปันผลลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 9.06 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่ 8.41 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.69

 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ปี 2562 กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 10.61 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีกำไรจำนวน 86.38 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 87.72
เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ปรับลดลงจากที่ประมาณ 43 บาทต่อปอนด์ในปี 2561 มาอยู่ที่ประมาณ 39
บาทต่อปอนด์ในปี 2562 อย่างไรก็ดี อัตราค่าเช่าตามสัญญาที่รับเป็นสกุลเงินปอนด์ไม่ได้ปรับลดลงแต่อย่างใด

โดยงบการเงินรวม ปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 83.21 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 91.08 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.64 เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ปรับลดลงดังที่กล่าไว้ข้างต้น
ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 47.39 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 49.52 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ
4.30

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ


                        (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2000
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้