รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2563 06:32:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล, การลดทุน, การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
WIIK
แหล่งข่าว
WIIK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 07 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ วันที่ 18 
ธันวาคม 2562
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินประจำปี
 2562
วาระที่ 5  พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
วาระที่ 
8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำ
กัด (Private Placement) เดิม จำนวน 140,000,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) ใหม่ จำนวน 140,000,000 หุ้น
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องไพรซ์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ 
รัชดา ตั้งอยู่เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 21 เม.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 20 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 30 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 140,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 140,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 140,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 24.25
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 140,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

วาระที่ 5  พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
-  กรรมการออกตามวาระมีอยู่ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง, นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ และนายวิเชียร
ตั้งอุทัยศักดิ์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติเลือก ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง และนายวิเชียร
ตั้งอุทัยศักดิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ แจ้งความประสงค์ที่จะออกตามวาระและไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติเสนอชื่อนางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้