รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2563 19:57:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่จำนวน 1 ท่าน และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
หลักทรัพย์
TWPC
แหล่งข่าว
TWPC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 
ตั้งอยู่เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1   พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วาระที่ 2  พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2562
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5   พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
วาระที่ 5.1   เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5.2   ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท      
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 5.3   แต่งตั้งกรรมการท่านใหม่จำนวน 1 ท่าน และเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท
วาระที่ 6   พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563
วาระที่ 7   พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 08 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.134
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้