รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2563 17:41:00
หัวข้อข่าว
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF)ประจาปี 2563 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date)
หลักทรัพย์
ABPIF
แหล่งข่าว
ABPIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 24 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 28 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1. รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญและแนวทางในการจัดการกองทุนรวม ในอนาคต

วาระที่ 2. รับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2563

วาระที่ 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค 
กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel) เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้