รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2563 17:03:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
NKI
แหล่งข่าว
NKI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ กง.ง. 004/2563  
                          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
  
เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
            บริษัท ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงผลกำไรสุทธิ 29.65 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 86.51 ล้านบาท ลดลง 56.87 ล้านบาท หรือร้อยละ
65.73

            บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิจากปีก่อนสำหรับปี 
2562 ดังนี้
            รายได้รวม 2,572.49 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 
2,391.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.58 ผลจาก
1.  รายได้จากการรับประกันภัย 2,391.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 99.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.34 
ผลจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ของการประกันภัย
2.  รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น 180.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 81.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.75 
ผลจากบริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น
และผลจากที่บริษัทโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบางรายกา
ร จากเดิมที่เคยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขายมาเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า
โดยรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจำนวน 60.40 ล้านบาท
            ค่าใช้จ่ายรวม 2,542.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 2,286.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 256.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.21 ผลจาก
1.  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,180.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
265.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.87
ผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ของการประกันภัยประเภทอัคคีภัย ภัยรถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด
2.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 361.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.52
           
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
    
                          ขอแสดงความนับถือ
      

                               (นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้