รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2563 19:36:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ การงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม เลขที่ 
981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ
หมายเหตุ                      :
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเรื่องสำคัญดังนี้
  1.มีมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 ดังนี้
- อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2562
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 45,300,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 93.3 
ของกำไรสุทธิประจำปี 2562) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
    2.มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ / หรือ 
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล และ / หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.ประชุม    ณ 
ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
    4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 
มีนาคม 2563
    5.กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
    วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
        วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทประจำปี 2562
      วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
         2562
      วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล
      วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
      วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
      วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
      วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )
   
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
มีมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 ดังนี้
- อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2562
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 45,300,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 93.3 
ของกำไรสุทธิประจำปี 2562) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้