รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2563 18:59:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
NSI
แหล่งข่าว
NSI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 มี.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : อาคารนำสินประกันภัย ห้องประชุมชั้น 6 เลขที่ 767 
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 12 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.56
อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)          : 3.64
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
บริษัทจ่าย เงินปันผลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.56 บาท เป็นเงิน 
21,684,000 บาท
 นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ 
เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมอีกในอัตราหุ้นละ 3.64 บาท เป็นเงินจำนวน 50,596,000 บาท
ดังนั้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 และจ่ายเงินปันผลพิเศษ
รวมเป็นอัตราหุ้นละ 5.20 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 72,280,000 บาท
 ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 กับ 
เงินปันผลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 และเงินปันผลพิเศษ ที่จะจ่ายในวันที่ 22 เมษายน 2563
นี้ จะรวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 7.20 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 100,080,000 บาท
  
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้