รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2563 17:32:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW003/2563                
                         24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
                                               (หน่วย
 : ล้านบาท)
          ผลประกอบการ                   สำหรับปี
                             2562        2561    เปลี่ยนแปลง %
รายได้รวม                   6,031.75   8,019.04       (24.78)
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ          77.24   287.49       (73.13)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)       0.19     0.72  

กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 77.24 ล้านบาท ลดลงจำนวน 210.25
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.13 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน
287.49 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย สำหรับปี 2562 จำนวน 5,960.72 ล้านบาท ลดลง 1,999.37
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.12 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีรายได้จากการขาย
จำนวน 7,960.09 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จาก
การขายให้ลูกค้าในประเทศ จำนวน 3,584.60 ล้านบาท และ
ขายให้ลูกค้าต่างประเทศ จำนวน 2,376.12 ล้านบาท

รายได้อื่น
รายได้อื่นรวม จำนวน 71.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้อื่น จำนวน 58.95 ล้านบาท
สาเหตุเนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลจีนเป็นค่า
ก่อสร้างรั้วใหม่ เนื่องจากการขยายถนนหน้าโรงงาน จำนวน 12.07 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2562 จำนวน 5,925.33 ล้านบาท ลดลง 1,721.05
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.51 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม
จำนวน 7,646.38 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

  1. ต้นทุนขาย
    ต้นทุนขายรวม สำหรับปี 2562 จำนวน 5,571.79 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 93.48 ของยอดขาย ลดลง 1,712.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.51
ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีต้นทุนขาย
จำนวน 7,283.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.50 ของยอดขายโดยในปี
2562 มีการโอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของ ต้นทุนขาย จำนวน 25.64 ล้านบาท เนื่องจากราคาทองแดง
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง
 
  2. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย สำหรับปี 2562 จำนวน 102.37
ล้านบาท ลดลง 9.83ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.76 เมื่อเทียบกับปี 2561
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 112.20 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่านายหน้า
และค่าขนส่งลดลง

  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 237.35 ล้านบาท ลดลง 12.96 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 5.18 เมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวน 250.31 ล้านบาท โดยในปี
2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 6.93
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า

  4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 23.68 ล้านบาท ลดลง 14.29 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 37.65 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน
37.97 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ที่ลดลง

 5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับปี 2562 จำนวน 40.93 ล้านบาท ประกอบด้วย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี จำนวน 30.30 ล้านบาท เมื่อรวมกับภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวจำนวน 10.63 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 69.72 ล้านบาท
ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีจำนวน 79.91 ล้านบาท รวมกับ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
จำนวน 10.19 ล้านบาท

     สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน
111.93 ล้านบาท ลดลง 171.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 60.52
เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 283.54 ล้านบาท

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                      ขอแสดงความนับถือ
          
                              (นายซุน ทาว เฮิน)
                            กรรมการผู้อำนวยการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้