รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2563 17:31:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งงบการเงินรายปี (ตรวจสอบแล้ว) 
รวมทั้งคำอธิบายของฝ่ายจัดการของบริษัท ฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

วิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของปี 2562 เทียบกับปี 2561
บริษัท มีรายได้จากการขายในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,068 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.2 จากยอดขายจำนวน 2,229 
ล้านบาท ในปี 2561 อันเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยต่อตันของเหล็กเส้นที่ปรับตัวลดลงจากราคาเฉลี่ยตันละ
19,300 บาทในปี 2561 เหลือตันละ 17,000 บาท ในปี 2562 ในขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มสูงขึ้นจาก 115,208 ตัน
ในปี 2561 เป็น 121,142 ตัน ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5
ทั้งนี้เนื่องมาจากความต้องการเหล็กเส้นภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น
ในขณะที่สถานการณ์ราคาเหล็กโลกก็ยังคงมีความผันผวน โดยที่ราคาเหล็กทรงตัวในระดับสูงในช่วงครึ่งปีแรก
ก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงของครึ่งปีหลัง
ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2562 และปี 2561 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 1,957 ล้านบาท และ 2,145 ล้านบาท 
ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 5.4 และร้อยละ 3.8 อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี
2562 เป็นผลสืบเนื่องมาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนบิลเล็ต(Metal Spread) ที่เพิ่มสูงขึ้น
จากราคาเฉลี่ยตันละ 2,700 บาทในปี 2561 เป็นตันละ 3,300 บาท ในปี 2562
ซึ่งสินค้าบิลเล็ตนี้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กเส้น มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90
ของต้นทุนขายโดยรวม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในราคาของบิลเล็ตจึงมีผลอย่างมากต่อต้นทุนของสินค้า นอกจากนี้
ในปึ 2562 บริษัทยังมีการโอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 8.6 ล้านบาท
จากสถานการณ์ราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2562 และปี 2561 มีจำนวนเท่ากับ 31 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท ตามลำดับ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 และร้อยละ 1.3 ของยอดขาย
โดยค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าและมีสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงต่อปริมาณการขายในอัตราร้อย
ละ 1-2 ของยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนเท่ากับ 28 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท ในปี 2562 และ
2561 ตามลำดับ
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและมียอดที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็
กน้อย
 ในส่วนของรายได้อื่น บริษัทมีรายได้จากการขายเศษเหล็กจำนวนเงิน 6.6 ล้านบาท และ 17.6 ล้านบาท ในปี 
2562 และปี 2561 โดยมีต้นทุนของเศษเหล็กอยู่ที่ 2 ล้านบาทและ 5.7 ล้านบาท ตามลำดับ
จากผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของปี 2562 เป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 49 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งบริษัทมีผลกำไรสุทธิที่ 33 ล้านบาท

วิเคระห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 และสิ้นปี 2561 มียอดอยู่ในระดับใกล้เคียงกันที่ 1,954 ล้านบาท 
และ 1,959 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์หมุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้นจาก 1,120 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 มาเป็น
1,145 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยที่สินค้าคงเหลือมียอดสูงขึ้นอย่างมากจากตอนสิ้นปี 2561
เนื่องมาจากการสั่งซื้อบิลเล็ตล้อตใหญ่จากต่างประเทศในไตรมาสที่สี่
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 และสิ้นปี 2561 มียอดเท่ากับ 59 ล้านบาท และ 36 ล้านบาท ตามลำดับ 
ซึ่งยอดหนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากยอดเจ้าหนี้การค้าอันเป็นผลมาจากการสั่งซื้อบิลเล็ตที่เพิ่มสูงข
ึ้น
 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2562 ยังคงอยู่ในระดับที่สูงคิดเป็น 19.5 เท่า 
แต่ลดลงจากตอนสิ้นปี 2561 ที่อัตราส่วนนี้เท่ากับ 31.2 เท่า
การที่อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่สูงมากของบริษัท
ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยคิดเป็น 0.03 และ 0.02 ในตอนสิ้นปี
2562 และ 2561 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนของทุนหรือผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
โดยไม่มีการใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเลย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้