รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2563 22:18:00
หัวข้อข่าว
อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด การลดทุน การเพิ่มทุน การขอ Whitewash การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563
หลักทรัพย์
ASK
แหล่งข่าว
ASK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 06 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 05 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
สถานที่ประชุม                     : ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 06 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 05 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.72
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 13 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 117,298,546
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 117,298,546
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 5.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 117,298,546
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 3 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 20.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 25 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 05 พ.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 30 เม.ย. 2563
______________________________________________________________________


รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

สืบเนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 117,298,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
โดยผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)
ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ข้างต้น บริษัท ไชยลีส เจแอลเค แคปปิตอล จำกัด ("ไชยลีส
เจแอลเคฯ") ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มคู (Koo's Group) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ได้มีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการของบริษัทว่าประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ตน
เองถืออยู่ และประสงค์ที่จะจองซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) เป็นจำนวนไม่เกิน 60,419,583 หุ้น
คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 16,666 หุ้น และจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 60,402,917 หุ้น

เนื่องจากภายหลังการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้สมมติฐานว่า ไชยลีส เจแอลเคฯ 
ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น และกลุ่มคู (Koo's Group) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามสัดส่วนที่ตนเองถืออยู่ และไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ไชยลีส
เจแอลเคฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวน 60,469,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.89
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และกลุ่มคู (Koo's Group)
(รวมไชยลีส เจแอลเคฯ) จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวน 287,985,437 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.38
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งอาจเป็นผลให้ ไชยลีส
เจแอลเคฯ ก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 50
และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ดี ไชยลีส เจแอลเคฯ
มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอ
งกิจการ (Whitewash)ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการที่ สก. 29/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคร
ั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับรวมการออกเสียงของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน
(concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว
และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการขอผ่อนผัน รวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้