รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2563 17:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 004/2563


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 
เรื่อง   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 11.00 น.
โดยมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและจะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ
แต่งตั้ง นายไมเคิล อเล็คซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอนันเดซ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ทดแทนนายประพัฒน์ ยอขันธ์กรรมการที่ลาออก มีวาระดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
   ภายหลังการแต่งตั้ง นายไมเคิล อเล็คซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอนันเดซ ดำรงตำแหน่งดังนี้
1.  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป

 
ขอแสดงความนับถือ(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)        (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
   กรรมการ                       กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้