รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2563 20:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของ BOFFICE ครั้งที่ 1 และวันกำหนดรายชื่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
BOFFICE
แหล่งข่าว
BOFFICE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 20 ก.พ. 2563
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุน/ทรัสต์
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 224,110,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 1 : 0.4349
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 14.10 ถึง 15
วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย            : 23 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 06 มี.ค. 2563
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 05 มี.ค. 2563
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 20 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 23 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 06 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 05 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ประจำปี 2562
วาระที่ 2  รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562
วาระที่ 4  รับทราบการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับรอบงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2563
วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุใน
การลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์
วาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องปะชุม Amber 1 ชั้น 2 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้