รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2563 17:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแก้ไขตัวเลขงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
หลักทรัพย์
YUASA
แหล่งข่าว
YUASA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
มีความประสงค์จะขอแจ้งแก้ไขตัวเลขในงบการเงินในรูปแบบภาษาไทยจำนวน 1 จุด
ซึ่งอยู่ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 โดยจะขอแก้ไขตัวเลขยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจาก
107,625,000 บาท เป็น 498,029,363 บาท สำหรับงบการเงินในรูปแบบภาษาอังกฤษนั้นข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้