รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.พ. 2563 22:05:00
หัวข้อข่าว
การลาออกของเลขานุการบริษัทและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท
หลักทรัพย์
MFC
แหล่งข่าว
MFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับทราบการลาออกของนางรจิตพร มนะเวส ตำแหน่งเลขานุการบริษัท
โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุรพล ขวัญใจธัญญา
ตำแหน่งกรรมการ ปฎิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งที่ว่างลง 
และจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีมติคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้