รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.พ. 2563 21:32:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
MFC
แหล่งข่าว
MFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายมงคล ลีลาธรรม
และนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์  ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยบริษัทจะดำเนินการขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้