รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.พ. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ ซก.บช.ง. 016/2563             วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง    นำส่งงบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อน  
                
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  งบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซัสโก้ 
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
                
        บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งสรุปได้ดังนี้ :
         
1.  งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ในปี 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการขาย 858.752 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน
43.877 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.38 มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 17,577.55 ล้านบาท
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 705.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.86
เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิลดลง จากราคาขายเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง
ในขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึ้น จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกิจการ) ที่แนบ
  บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 460.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 
ที่มีจำนวน 392.00 ล้านบาทแล้ว เพิ่มขึ้น 68.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.45
เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการขาย
และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 399.91 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 351.62 ล้านบาท เป็นจำนวน 48.29 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.73

2. งบการเงินรวม
  ในปี2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวม 1,393.834 ล้านลิตร 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 134.994 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.72
มีรายได้รวม 28,144.42     ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 100.34 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 0.36 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิลดลง
จากราคาขายเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง ในขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึ้น
จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 489.57
ล้านบาท ซึ่งถือเป็นกำไรจากการดำเนินงานในรอบปีที่สูงที่สุดของบริษัทฯและบริษัทย่อย
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 140.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.27
เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ  กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น  ตามปริมาณการขาย
และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน
388.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 283.68 ล้านบาท เป็นจำนวน 104.48
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.83

   จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
               ขอแสดงความนับถือ


                          (ชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์)  
                    กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้