รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.พ. 2563 13:21:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :

          19 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส. 13/2563 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปีที่แล้ว ดังนี้

- ปี 2562 กองทุนมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 25.65 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 
ซึงมีขาดทุนเท่ากับ 9.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 374.39 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก
การปรับมูลค่าราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ โดยในระหว่างงวดปี 2562
กองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ทำให้กองทุนรับรู้กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวน 2.40 ล้านบาท
ในขณะที่งวดเดียวกันปีที่แล้วกองทุนรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 43.20 ล้านบาท

  - ปี 2562 กองทุนมีรายได้จำนวน 29.35 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 38.00 ล้านบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 22.77 เนื่องจากสัญญาเช่าของผู้เช่ารายหนึ่งซึ่งครบสัญญาเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน2561 และผู้เช่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ทำให้กองทุนขาดรายได้จากส่วนนี้ไป และจากรายได้อื่น ๆ
ที่ลดลง

  - ปี 2562 กองทุนมีค่าใช้จ่ายจำนวน 6.11 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 4.14 ล้านบาท
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.56
จากค่าใช้จ่ายส่วนที่กองทุนรับภาระแทนผู้เช่าเนื่องจากไม่มีการต่อสัญญา
ค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า และการตัดจำหน่ายหนี้สูญในระหว่างงวด


จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ

      

ขอแสดงความนับถือ


 (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2000
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้