รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.พ. 2563 17:06:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
QHOP
แหล่งข่าว
QHOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

ที่ ย.ท. 01007/2563
                        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง  ชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
  - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) ประจำงวด 
1 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 56.49
โดยกองทุนมียอดกำไรสุทธิงวด 1 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 57.95 ล้านบาท ขณะที่งวด 1
ปีในปีนี้กองทุนมีกำไรสุทธิ 25.21 ล้านบาท นั้น
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการขอเรียนชี้แจงว่ามีสาเหตุดังนี้
กองทุนมีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ทำการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนได้ลงท
ุนไว้โดยผู้ประเมินราคาใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
และมีการปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) และรับรู้กำไร
(ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น ดังนี้
-   ใน ปี 2562 กองทุนมีการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจาก 1,195 ล้านบาท เป็น 1,131 
ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็นจำนวน 64 ล้านบาท
และกองทุนได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์ดีขึ้นเป็นจำนวน 3.73 ล้านบาท
จึงรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนรวมเป็นจำนวน 67.73 ล้านบาท
-   ใน ปี 2561 กองทุนมีการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจาก 1,232 ล้านบาท เป็น 1,195 
ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็นจำนวน 37 ล้านบาท
และกองทุนได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์ดีขึ้นเป็นจำนวน 0.67 ล้านบาท
จึงรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนรวมเป็นจำนวน 37.62 ล้านบาท
 จากเหตุผลดังได้อธิบายไว้ดังกล่าว ทำให้กองทุนมีกำไรสุทธิลดลงในอัตราดังกล่าวแล้วข้างต้น


  จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ

            
    ขอแสดงความนับถือ


                 (นายกฤช ปัทมวิชัยพร) (นางสาวเย็นฤดี ซอเจริญทรัพย์)
                        ผู้มีอำนาจลงนาม

งานบริการนักลงทุน
โทร 02-786-2222
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้