รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.พ. 2563 22:04:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.พ. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 02 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 28 ก.พ. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
(1)   นายกฤษฎา บุญราช  ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ)
                        แทน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
(2)   นายประภาศ คงเอียด  ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
(3)   นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(4)  นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(5)  นางอรวดี โพธิสาโร      ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ (1) - (2) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
และซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้