รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.พ. 2563 17:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการลงมติเวียนของกองทุน QHOP ครั้งที่ 1/2563
หลักทรัพย์
QHOP
แหล่งข่าว
QHOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหนังสือ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 17 ก.พ. 2563
วันนำส่งหนังสือลงมติ                 : 05 มี.ค. 2563
วันสุดท้ายของการรับหนังสือลงมติคืน           : 31 มี.ค. 2563
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการลงมติ           : 02 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการลงมติ              : 27 ก.พ. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 
1  พิจารณาการซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์อ
าคารที่เช่า
วาระที่ 2   พิจารณาการผ่อนผันการชำระค่าเช่าค้างชำระ และดอกเบี้ยผิดนัด 
การผ่อนผันการชำระค่าเช่าระหว่างการซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่า
ค่าเช่าภายหลังวันที่รับมอบการซ่อมแซมและปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารที่เช่า และ
การแก้ไขกำหนดเวลาการชำระค่าเช่าแปรผัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้