รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2563 17:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 25 และวันปิดสมุดทะเบียน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้
หลักทรัพย์
QHOP
แหล่งข่าว
QHOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 28 ก.พ. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 26 ก.พ. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 8.44
วันที่จ่ายปันผล                    : 13 มี.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 25 และวันปิดสมุดทะเบียน
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้
ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 25 และวันปิดสมุดทะเบียนดังนี้ : -

1.  ให้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 25 ของ  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้  
จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.12 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 13 มีนาคม 2563
  2.   กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน  เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2563

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ
        ขอแสดงความนับถือ
    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด               
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้