รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2563 17:26:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
B-WORK
แหล่งข่าว
B-WORK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ ("กองทรัสต์")
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมส
ามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2563 โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้เผยแพร่ข่าวเรื่องดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของกองทรัสต์ "http://www.bworkreit.com/th/investor-relations/
unitholders-information/shareholder-meeting"
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ นั้น
ผู้จัดการกองทรัสต์ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้พ้นกำหนดระยะเวลาให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว 
และไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่ว
ยทรัสต์ ประจำปี 2563 แต่อย่างใด
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้