รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2563 13:11:00
หัวข้อข่าว
การปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ AHC
หลักทรัพย์
AHC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) (AHC)
ปลดเครื่องหมาย                    : H
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 14 ก.พ. 2563
รอบ                        : บ่าย
เหตุผล                       :
บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี 2562 ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
______________________________________________________________________