รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2563 09:40:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ AHC
หลักทรัพย์
AHC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) (AHC)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : H
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 14 ก.พ. 2563
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ปรากฏข้อมูลสำคัญของงบการเงินประจำปี 2562 ในข่าวการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 
และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทไม่สามารถเผยแพร่งบการฉบับเงินดังกล่าวได้
______________________________________________________________________