รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2563 07:39:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อ KTECH กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อ KTECH 
กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

ตามที่บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH) ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นผลให้ KTECH
มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง KTECH
ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ KTECH
มีกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าที่กำหนดไว้หรือภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดปรากฏตามข่าว KTECH
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)

เนื่องจาก KTECH เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม NPG (Non Performing Group) 
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ หาก KTECH
ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน    ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 6
เดือนนับแต่วันครบกำหนดการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนหรือภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของ KTECH ต่อไป

หมายเหตุ: ปัจจุบัน KTECH ขาดกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน
______________________________________________________________________