รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.พ. 2563 19:46:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 แต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 การจ่ายเงินปันผล หุ้นกู้ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
S11
แหล่งข่าว
S11
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 02 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 ก.พ. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 ก.พ. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การออกหุ้นกู้
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 
ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 16 เม.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 10 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.28
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 30 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 263,590,000 บาท
  และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 
บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นจำนวนเงิน 171,640,000 บาท
    โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลยังไม่แน่นอน เพราะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้