รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.พ. 2563 17:37:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินค่า
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
           รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินค่า

1. บริษัทประเมิน :  บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จำกัด
2. วันที่ประเมิน : วันที่ 18-20 มิถุนายน 2562
3. ที่ตั้งทรัพย์สิน :
3.1 ห้องเย็นอะกรี เวิลด์ เลขที่ 101/1 หมู่ที่ 1 ถ.คู่ขนานวงแหวนฝั่งตะวันออก ต.พยอม อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา
3.2 ห้องเย็นเกษตรเหนือ เลขที่ 99/8 และ 99/13 หมู่ที่ 1 ซ.อนามัยบางน้ำจืด ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำจืด 
อ.เมืองสมุทรสาคร
   จ.สมุทรสาคร
3.3 ห้องเย็น พี. พี.ฟูดส์ ซัพพลาย เลขที่ 20 ซ.อ่อนนุช55/1 ถ.อ่อนนุช เขตประเวศ จ.กรุงเทพ
3.4 โกดังเก็บสินค้า สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท เลขที่ 16 หมู่ที่ 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ. 
พระนครศรีอยุธยา
4. รายละเอียดทรัพย์สิน :

รายชื่อทรัพย์สิน  ประเภท  พื้นที่ดิน
(ไร่-งาน-ตรว)  ราคาประเมิน(บาท)
1. ห้องเย็นอะกรี เวิลด์  ห้องเย็น  14-1-2  214,200,000
2. ห้องเย็นเกษตรเหนือ  ห้องเย็น  6-3-83  139,800,000
3. ห้องเย็น พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย  ห้องเย็น  6-2-84  167,100,000
4. โกดังเก็บสินค้า อ.อุทัย  โกดังเก็บสินค้า  8-0-30  104,100,000

5. วิธีการประเมินมูลค่า :  วิธีรายได้ (Income Approach) 
โดยคำนวณจากผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นใน
  อนาคต พิจารณาจากระยะเวลา 10 ปี และมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน ณ ปีที่ 10
  
6. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริษัทจัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้