รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.พ. 2563 17:18:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไร(ขาดทุน)สุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ20
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 


ที่ ทท./จท.  038/2563
              วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง   ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไร (ขาดทุน) 
สุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี 
(กองทุนรวม)
ขอเรียนชี้แจงกรณีงบการเงินระหว่างกาลมีการเปลี่ยนแปลงลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อย
ละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ของกองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 8.333 ล้านบาท
ซึ่งลดลงจากในงวดเดียวกันของปี 2561 จำนวน  5.720 ล้านบาท  และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน งวด
6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 11.405 ล้านบาท
ซึ่งลดลงจากในงวดเดียวกันของปี 2561 จำนวน 20.861 ล้านบาท

สาเหตุหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ กองทุนรวมยังมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงสินทรัพย์
จำนวน 6.666 ล้านบาท สำหรับงบการเงินในงบการเงิน งวด 3 เดือน
และมีลงทุนเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงสินทรัพย์ จำนวน 20.594 ล้านบาท สำหรับงบการเงินในงบการเงิน งวด 6
เดือน กองทุนรวมจึงได้บันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 6.666
ล้านบาท และจำนวน 20.954 ล้านบาท สำหรับงบการเงิน งวด 3 เดือน  และงบการเงิน งวด 6 เดือน ตามลำดับ
ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้
อยละ 20
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้