รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.พ. 2563 17:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู๋ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
AMATAR
แหล่งข่าว
AMATAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 13 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 27 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563  
 วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 03 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 02 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.17
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.72
วันที่จ่ายปันผล                    : 20 มี.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้