รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.พ. 2563 17:09:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
13 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
             
  ตามที่บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ได้จัดทำและนำส่งงบการเงินและงบการเงินรวมสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น ทางบริษัทฯ
ขอรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรทุนสุทธิ 34.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.26 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 245.54 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน มีรายละเอียดดังนี้

1.  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในไตรมาสที่ 1 นี้จำนวน 2,713.43 ล้านบาท ลดลง 183.28 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.33 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
โดยยอดขายที่ลดลงจากการชะลอตัวของสภาวะตลาดเครื่องพิมพ์ ชิ้นส่วนเครื่องเสียงในรถยนต์ เช่น Blu-Ray และ
Car Center Panel Unit
2.  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 นี้ จำนวน 143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.48 
ล้านบาท จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้น จำนวน 61.51 ล้านบาท
3.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 1 นี้ลดลง 14.22 
ล้านบาทจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายคงที่ลง
รวมทั้งได้ดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
4.  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไตรมาสที่ 1 นี้ 2.20 ล้านบาท 
ในขณะที่ระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 16.47 ล้านบาท
5.  ความสี่ยงจากไวรัสโคโรนา การระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศจีนเมื่อปลายเดือนมกราคม 2563 
ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจีนได้ออกนโยบายขยายวันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีนไปจนถึงวันที่ 9
กุมภาพันธ์
เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้จัดหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถกลับมาดำ
เนินการตามปกติได้เมื่อใด ในการนี้ เราจึงคาดว่าห่วงโซ่อุปทานของชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์หลักของเรา เช่น
เครื่องพิมพ์ EPSON, ผลิตภัณฑ์ keyless entry, และแผงหน้าปัดเครื่องเสียงรถยนต์
จะต้องหยุดชะงักลงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
  ในขณะที่เรากำลังส่งเสริมมาตรการต่างๆ เช่น การนำเข้าสินค้าทางเลือก แต่สถานการณ์กลับสิ้นหวัง 
และเราคาดว่าการหยุดสายการผลิตคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป ด้วยเหตุนี้
เราจึงเกรงว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้สุทธิของเราในปีนี้
เนื่องจากกำหนดในการกลับคืนสู่ภาวะปกติของการจัดส่งชิ้นส่วนจากจีนยังคงไม่แน่นอน 
เราจึงไม่อาจทราบได้ว่าจะเกิดผลกระทบมากน้อยเพียงใดในอนาคต
แต่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลและพยายามกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปิดสายการผลิตเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

  จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ และเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

              ขอแสดงความนับถือ


              ......................................
                 (นายอิจิโร่ นิชิมูระ)
                   กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้