รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.พ. 2563 17:01:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
เรียน    : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จาก    : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
วันที่    : 13 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง   : ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสามปี 2562
บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) ได้สรุปผลประกอบการของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับงวดเก้าเดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2562 เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ดังนี้
                               (หน่วย : พันบาท)
งบกำไรขาดทุน (3 เดือน : ต.ค.- ธ.ค. )   ปี 2562     ปี 2561     เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย- ชิ้นส่วนพลาสติก  460,177  100.0%  505,862  100.0%  -9.0%
รายได้จากการขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  288,763  100.0%  337,319  100.0%  -14.4%
รายได้จากการขาย - แม่พิมพ์  51,828  100.0%  31,201  100.0%  66.1%
  รวมรายได้จากการขาย  800,768  100.0%  874,382  100.0%  -8.4%
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนพลาสติก  356,129  77.4%  411,490  81.3%  -13.5%
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  227,131  78.7%  259,479  76.9%  -12.5%
ต้นทุนขาย - แม่พิมพ์  35,671  68.8%  18,463  59.2%  93.2%
  รวมต้นทุนขาย  618,931  77.3%  689,432  78.8%  -10.2%
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนพลาสติก  104,048  22.6%  94,372  18.7%  10.3%
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  61,632  21.3%  77,840  23.1%  -20.8%
กำไรขั้นต้น - แม่พิมพ์  16,157  31.2%  12,738  40.8%  26.8%
  รวมกำไรขั้นต้น  181,837  22.7%  184,950  21.2%  -1.7%
รายได้อื่น  7,525  0.9%  4,266  0.5%  76.4%
ค่าใช้จ่ายในการขาย  16,143  2.0%  21,754  2.5%  -25.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  60,192   7.5%  50,820   5.8%  18.4%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  1,751   0.2%  1,862   0.2%  - 6.0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  17,478   2.2%  12,648   1.4%  38.2%
กำไรสุทธิ  93,798  11.7%  102,132  11.7%  -8.2%


                        (หน่วย : พันบาท)
งบกำไรขาดทุน (9 เดือน : เม.ย.- ธ.ค. )   ปี 2562     ปี 2561     เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย- ชิ้นส่วนพลาสติก  1,391,159  100.0%  1,520,960  100.0%  -8.5%
รายได้จากการขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  761,376  100.0%  875,590  100.0%  -13.0%
รายได้จากการขาย - แม่พิมพ์  125,739  100.0%  98,984  100.0%  27.0%
  รวมรายได้จากการขาย  2,278,274  100.0%  2,495,534  100.0%  -8.7%
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนพลาสติก  1,111,091  79.9%  1,215,075  79.9%  -8.6%
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  626,588  82.3%  673,926  77.0%  -7.0%
ต้นทุนขาย - แม่พิมพ์  84,653  67.3%  62,818  63.5%  34.8%
  รวมต้นทุนขาย  1,822,332  80.0%  1,951,819  78.2%  -6.6%
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนพลาสติก  280,068  20.1%  305,885  20.1%  -8.4%
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  134,788  17.7%  201,664  23.0%  -33.2%
กำไรขั้นต้น - แม่พิมพ์  41,086  32.7%  36,166  36.5%  13.6%
  รวมกำไรขั้นต้น  455,942  20.0%  543,715  21.8%  -16.1%
รายได้อื่น  15,480  0.7%  15,108  0.6%  2.5%
ค่าใช้จ่ายในการขาย  48,794  2.1%  55,488  2.2%  -12.1%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  172,814   7.6%  150,661   6.0%  14.7%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  5,102   0.2%  6,815   0.3%  - 25.1%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  38,225   1.7%  48,046   1.9%  -20.4%
กำไรสุทธิ  206,487  9.1%  297,813  11.9%  -30.7%

   


ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562
  รายได้จากการขายโดยรวมลดลง 8.7% ประกอบด้วย รายได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกลดลง 8.5% 
รายได้ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมลดลง 13.0% และรายได้จากการขายแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น 27.0%
  ต้นทุนขายโดยรวมลดลง 6.6% สัดส่วนต้นทุนขายของแต่ละส่วนงาน เป็นดังนี้
  - ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่โรงงานปทุมธานีและโรงงานโคราช ลดลง 8.6% 
สัดส่วนกำไรขั้นต้นเทียบรายได้จากการขายใกล้เคียงกันมาก 79.9%
   - ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมที่โรงงานโคราชลดลง 7.0% 
และสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 77.0% เป็น 82.3% ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 33.2%
สาเหตุสำคัญมาจากต้นทุนสินค้าที่ขายในไตรมาสสองเป็นการผลิตชิ้นงานแมกนีเซียมที่ค่อนข้างยาก
ทำให้เกิดต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อให้ชิ้นงานได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
  - ต้นทุนแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น 34.8% มากกว่า อัตราการเพิ่มข้นของรายได้จากการขายแม่พิมพ์ซึ่งเป็น 27.0%
  จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น รายได้ของส่วนงานผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมลดลง 13% 
และต้นทุนขายแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น 34.8% และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 14.7%
เนื่องจากค่าใช้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 12 ล้านบาท
และค่าเสื่อมราคาของระบบคอมพิวเตอร์ประมาณ 6 ล้านบาท มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิลดลง 30.7%.
  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                (นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
                ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้