รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.พ. 2563 09:08:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวาระและวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
YUASA
แหล่งข่าว
YUASA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 27 ก.พ. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 ก.พ. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ ชั้น 3 ห้องกัญญาลักษณ์ เลขที่
 40 ถนนสุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หมายเหตุ                      :
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
5. พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 24 เม.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 23 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 08 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้