รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.พ. 2563 12:48:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 12 ก.พ. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 98,121,095
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 8 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 24 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 98,116,121
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 4,974

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 98,121,095
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 98,116,121
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 4,974
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 0.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : 0
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 0.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายศรัญ ญาณโสภนานันท์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้