รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.พ. 2563 17:14:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-0002/2563

  5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว ในการนี้ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.  รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน ประจำปี 2562 จำนวน 116.44 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 142.58 ล้านบาท ลดลงจำนวน 26.14
 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 18.33 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม จำนวน 51.02
ล้านบาท โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากการขายคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย (Sever)
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง จำนวน 52.49 ล้านบาท 
โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากการจ้างเหมาและบำรุงรักษาระบบพิมพ์บิลให้ลูกค้า
-  รายได้อื่นๆ จำนวน 12.93 ล้านบาท
2.  ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ประจำปี 2562 จำนวน 107.76 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 122.80 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15.04ล้านบาท
 คิดเป็นลดลงร้อยละ 12.253.  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำปี 2562 จำนวน 8.94 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรจากการดำเนินงานปี 2561 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 14.97 ล้านบาท
กำไรลดลงจำนวน 6.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.28 กำไรจากการดำเนินงานดังกล่าวเมื่อรวมรายการ
-  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 1.78 ล้านบาท
-  บันทึกสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 4.58 
ล้านบาท(ซึ่งแสดงไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 6.14 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 
ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 15.15 ล้านบาท


  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้