รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.พ. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MIT
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MIT
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MIT)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 8.875
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 8.70
วันที่มีผล                      : 11 ก.พ. 2563
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________