รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.พ. 2563 12:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เรื่องรายการเกี่ยวโยง
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อ  
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังนี้
1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:
1.1  ทำสัญญา outsourcing ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน  วันที่ทำรายการ
บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS")  ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง
 28 กุมภาพันธ์ 2564

1.2  สละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ("AEONTS")
บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน  วันที่ทำรายการ
บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ("AEON Thailand")  ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน):
บริษัท  ธุรกิจ  ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
2.1 ทำสัญญา outsourcing ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS")  ประกอบธุรกิจการเงิน  - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS
 ซึ่งถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 35.12
- เป็นคู่สัญญากับ AEONTS และบริษัทย่อยของ AEONTS
- เป็นผู้ถือหุ้น AEON Systems อยู่ร้อยละ 100
บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์
(ฟิลิปปินส์) ("AEON Systems")  ประกอบธุรกิจ
พัฒนาระบบ  - เป็นบริษัทย่อยของ AFS
2.2 สละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
("AEON Thailand")  ธุรกิจค้าปลีก  - AEONTS เป็นผู้ถือหุ้น AEON Thailand อยู่ร้อยละ 5.23

3. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ:
บริษัท  ธุรกิจ  สัดส่วนการถือหุ้นโดย AEONTS
1. AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc ("ASB Cambodia")  ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย  ร้อยละ 50
2. บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ("ALS Lao")  ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย  ร้อยละ 92.58
3. บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ("AMF Myanmar")  ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย  ร้อยละ 
100

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ:
4.1  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ("AEONTS") และบริษัทย่อย (ASB Cambodia, ALS Lao, AMF 
Myanmar) ทำสัญญา outsourcing กับ บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS") โดย AFS ดำเนินการให้
บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส (ฟิลิปปินส์) จำกัด ("AEON Systems")
ทำการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่ารายการรวม 90,408,740 บาท
โดยมีรายละเอียดรายการดังนี้
(หน่วย : บาท)
บริษัท  ค่าใช้จ่ายประจำปี
AEONTS  14,814,899
ASB Cambodia  49,760,914
AMF Myanmar  17,752,152
ALS Lao  8,080,775
รวม  90,408,740
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เท่ากับ 0.6113 บาท/1 เปโซ

4.2  ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ("AEON Thailand") 
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน  240 ล้านบาท จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 890 ล้านบาท
โดยให้สิทธิตามสัดส่วนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนรวมถึง AEONTS ซึ่งถือหุ้นใน AEON
Thailand อยู่ร้อยละ 5.23   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน
ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ได้พิจารณาอนุมัติให้สละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ AEON Thailand มูลค่าลงทุน 12.55 ล้านบาท
เนื่องจาก   AEON Thailand ประกอบธุรกิจค้าปลีกซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของ AEONTS
-  โครงสร้างการถือหุ้น (ก่อนและหลังการเพิ่มทุน) มีดังนี้
ทุนปัจจุบัน  เพิ่มทุน  ภายหลังการเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้น  จำนวนหุ้น (หุ้น)  ทุนจดทะเบียน (บาท)  %  จำนวนหุ้น
(หุ้น)  จำนวนหุ้น
(หุ้น)  ทุนจดทะเบียน
(บาท)  %
บริษัท อิออน โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  4,189,900  418,990,000  64.46%  -  4,189,900  418,990,000  47.08%
AEON CO.,LTD.  1,960,000  196,000,000  30.15%  2,400,000  4,360,000  436,000,000  48.99%
AEONTS  340,000  34,000,000  5.23%  -  340,000  34,000,000  3.82%
นายนพพันธป์ เมืองโคตร  9,900  990,000  0.15%  -  9,900  990,000  0.11%
นายพิสิทธิ์ ก่อวุฒิกุลรังสี  100  10,000  0.00%  -  100  10,000  0.00%
นางสุนันทา เมืองโคตร  100  10,000  0.00%  -  100  10,000  0.00%
รวม  6,500,000  650,000,000  100%  2,400,000  8,900,000  890,000,000  100%5. มูลค่าของรายการ:
รายการ  มูลค่า
5.1 ทำสัญญาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์กับ AFS
AEONTS และบริษัทย่อย (ค่าใช้จ่ายประจำปี)  90,408,740
5.2 สละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
หุ้นสามัญจำนวน 125,539 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท
ทั้งนี้ ราคามูลค่าตามบัญชีของ AEON Thailand ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เท่ากับ (10.4) 
บาท  12,553,900
มูลค่ารวมของรายการ  102,962,640

6. บุคคลที่เกี่ยวโยงโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน:
6.1 ทำสัญญาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์กับ AFS
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  ชื่อบุคคลเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ  การถือหุ้นในบริษัทเกี่ย
วโยง  % การถือหุ้นในบริษัทอิออน
AFS  45,698,196,100 เยน/ 216,010,128 หุ้น  นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ1,3  -  -
AEON Systems  300,000,000 เปโซ/ 3,000,000 หุ้น  นายจุนอิจิ อิวะคะมิ2  1 หุ้น  -
หมายเหตุ: 1นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
(มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด
2นายจุนอิจิ อิวะคะมิ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
(มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด
3กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้: นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ 
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

6.2 สละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  ชื่อบุคคลเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ  การถือหุ้นในบริษัทเกี่ย
วโยง  % การถือหุ้นในบริษัทอิออน
AEON Thailand  558,200,000 บาท/
6,500,000 หุ้น  นายนพพันธป์ เมืองโคตร1,2  9,900 หุ้น  -
หมายเหตุ: 1นายนพพันธป์ เมืองโคตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อิออน 
ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด  (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
2กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้: นายนพพันธป์ เมืองโคตร 
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

7. ขนาดของรายการ
  รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 102.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้
-  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 
ได้มีมติอนุมัติสนับสนุนการบริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เป็นจำนวนเงิน 0.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
-  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2562 
ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. ("ASB Cambodia")
ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้เป็นเงินกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Loan) โดยมีมูลค่ารายการรวม 121.4
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน 
ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 225.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.19
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบรษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
  - สำหรับรายการเข้าทำสัญญา outsourcing ในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และอนุมัติรายการในหลักการและให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
    - สำหรับรายการสละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ AEON Thailand 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:
  คณะกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้