รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.พ. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ OISHI
หลักทรัพย์
OISHI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ OISHI
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (OISHI)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 2.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 1.00
วันที่มีผล                      : 06 ก.พ. 2563
______________________________________________________________________