รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ม.ค. 2563 17:21:00
หัวข้อข่าว
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
B-WORK
แหล่งข่าว
B-WORK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ ("กองทรัสต์") 
ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ขอแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วง
หน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจำปี 2563
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้จัดการกองทรัสต์กำหนด ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
"http://www.bworkreit.com/th/investor-relations/unitholders-information/shareholder-meeting"
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้