รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ม.ค. 2563 08:59:00
หัวข้อข่าว
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 001/2563

    วันที่ 30 มกราคม 2563

เรื่อง   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บมจ. เอคิว เอสเตท

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่ได้รับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญให้แก่บุคคล/นักลงทุนเฉพาะเจาะจงฯ
ในส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ให้บริษัทจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 100,000 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 72,640 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 3,632 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม จำนวน 63.73 ล้านบาท ดังนั้น
จึงมีเงินเพิ่มทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,568.27 ล้านบาท

  บริษัทฯ จึงขอรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามมติวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560   จำนวน  3,568.27   ล้านบาท
หัก การใช้เงินเพิ่มทุนฯ ณ 31 ธันวาคม 2562    จำนวน   2,083.971 ล้านบาท
คงเหลือเงินเพิ่มทุนฯ ณ 31 ธันวาคม 2562       จำนวน   1,484.30  ล้านบาท
  ชำระหนี้ตามคำพิพากษา แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย      จำนวน 1,635.74  ล้านบาท
  พัฒนาในโครงการ ARBOR, By Pass , ชลบุรี,เชียงใหม่,รังสิต จำนวน   65.00  ล้านบาท
  ลงทุนในกิจการโรงแรม               จำนวน  121.00 ล้านบาท  
  พัฒนาในโครงการ AQ ALIX                    จำนวน   26.00  ล้านบาท
  เงินทุนหมุนเวียน               จำนวน  236.23  ล้านบาท
                     รวม     จำนวน 2,083.971 ล้านบาท
   เงินเพิ่มทุนที่เหลือจำนวน 1,484.30 ล้านบาท 
ได้ลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้,ตั๋วแลกเงินและเงินให้กู้ยืม

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป  ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)    (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
         กรรมการ                     กรรมการ  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้