รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ม.ค. 2563 18:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 ต.ค. 2562
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 267,718,405
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 267,718,405
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 267,718,405
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 2 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.53
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)          : วันที่ 20 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 26 พ.ย. 2562
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 25 พ.ย. 2562
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
ได้อนุมัติการกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตา
มสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2562 ในวันที่ 20, 21, 24 ,25 และ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (รวม 5 วันทำการ) นับตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 17.00
น.
ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record
 Date) ยังคงเป็นวันเดิม คือ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้