รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ม.ค. 2563 17:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        


ที่ SCO 002/2563    

วันที่ 28 มกราคม 2563

เรื่อง   แจ้งการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด ("MPP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนี้
     มติ : อนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ MPP ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ MPP 
มีมติจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท จากเดิม 20,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท โดยการเพิ่มทุนบริษัทอีกจำนวน
30,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีรายละเอียด
ดังนี้
-  วันที่ทำรายการ    :   ภายในมกราคม 2563
-  ทุนจดทะเบียนบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด  
สถานะ  ทุนจดทะเบียน (บาท)  จำนวน (หุ้น)  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ(บาท)
ก่อนการเพิ่มทุน  20,000,000  200,000  100
หลังการเพิ่มทุน  50,000,000  500,000  100
-  โครงสร้างการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น  ก่อนทำรายการ  หลังเข้าทำรายการ
  จำนวนหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  จำนวนหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น  199,998  99.999  499,996  99.9992
นายณรงค์ จารุวจนะ  1  0.0005  2  0.0004
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล  1  0.0005  2  0.0004

-  แหล่งที่มาของเงินทุน    :  เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
-  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน :    เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน MPP
-  ขนาดของรายการ : เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องใน MPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย        
การเข้าทำรายการในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
และไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
   
  
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

              สุเมตตา จิตต์ศิริผล
              
 ( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )
เลขานุการบริษัทฝ่ายเลขานุการบริษัท
02-089-4124, 02-089-4213
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้