รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ม.ค. 2563 18:26:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
HTECH
แหล่งข่าว
HTECH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่     17 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.halcyon.co.th ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" และ
"การประชุมผู้ถือหุ้น"
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้