รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ม.ค. 2563 08:47:00
หัวข้อข่าว
บริษัทขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC204A
หลักทรัพย์
SCC204A
แหล่งข่าว
SCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์          

วันที่ 20 มกราคม   2563

เรื่อง  แจ้งการปิดรับฝากหลักทรัพย์หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการปิดรับฝากหลักทรัพย์ในระบบ Scripless 
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (SCC204A)
เพื่อทำการออกเป็นใบหุ้นกู้ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อหยุดพักการซื้อหรือขายหุ้นกู้ SCC204A
ในวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ(นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้