รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ม.ค. 2563 08:37:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR หลักทรัพย์ RML
หลักทรัพย์
RML
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 16 ม.ค. 2563
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 16 ม.ค. 2563
เหตุผล                       :
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
______________________________________________________________________